Contact Information

Naruto University of Education
Address: 748, Nakajima, Takashima, Naruto-cho, Naruto-shi, 772-8502 Japan
E-mail: kikaku@naruto-u.ac.jp
Phone: +81-88-687-6012
Fax: +81-88-687-6040
LastUp:2014-04-15